Pensionex har en ansvarsförsäkring tecknad hos QBE Insurance (Europe) Limited.

Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som bolaget kan ådra sig i samband med respektive bolags tillståndspliktiga verksamhet.

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot QBE Insurance (Europe) Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller investeringsrådgivning eller försäkringsförmedling är EUR 1 250 618 och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under försäkringsperioden är EUR 2 501 236.

.