Intressekonflikter

Med intressekonflikt menas att Pensionex och en kund har olika ekonomiska intressen i en viss situation.

En intressekonflikt kan också uppstå när olika kunder har motstridiga ekonomiska intressen i en viss situation. Syftet med dessa riktlinjer är att en enskild kund inte ska drabbas negativt av en intressekonflikt. Fullständiga riktlinjer går att beställa från bolaget. Av den fullständiga riktlinjen kan du se hur bolaget ska undvika intressekonflikter i varje specifikt fall.

Potentiella intressekonflikter

En intressekonflikt kan föreligga om bolaget:

  • Kan göra en ekonomisk vinst (eller undvika en förlust) på kunds bekostnad,
  • Har ett eget intresse i resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden och när bolagets intressen skiljer sig från kundens intressen,
  • Har ekonomiskt eller annat incitament för att gynna en kund framför en annan kund,
  • När anställda genomför egna värdepappersaffärer,
  • Bolagets rörliga ersättningssystem
  • Om s.k. soft commissions erbjuds.

Identifiering av intressekonflikter

När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas:

  • Bolaget eller dess medarbetare något specifikt intresse i resultatet av den tjänst som kunden erbjuds?
  • Har bolaget något ekonomiskt eller annat motiv för att prioritera andra kunders eller kundgruppers intres¬sen framför kundens?
  • Kan det uppstå konflikter mellan kunder och bolaget där våra respektive intressen i en viss situation kan skilja sig åt?
  • Kan det uppstå konflikter mellan bolagets anställda och bolaget eller dess kunder?

Hantering av intressekonflikter

Bolaget har antagit interna regler och vidtagit åtgärder för att hantera kända intressekonflikter.
I de fall det inte finns några andra metoder för att hantera konflikten eller när de åtgärder som finns, enligt bolaget inte tillräckligt skyddar kundens intressen, kommer kunden att informeras om intressekonflikten.

När bolaget bedömer att det inte går att hantera intressekonflikten kan det slutligen beslutas att bolaget inte ska agera för kunds räkning för att på så sätt skydda kunden.
Vid utbildning av bolagets medarbetare läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter.

Arbetet med att identifiera intressekonflikter är ett löpande arbete och ska utgöra en del av varje medarbetares vardag mot bakgrund av dessa riktlinjer.

Upplysningsskyldighet

Om de organisatoriska och administrativa rutiner som bolaget har infört inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra en potentiell intressekonflikt, ska bolaget på ett tydligt sätt upplysa kunden om intresse¬konfliktens allmänna art och/eller orsaken till den innan den aktuella tjänsten utförs.
Önskar du som kund se den fullständiga instruktionen för undvikande av intressekonflikter, kontakta bolaget på info@pensionex.se .

Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning görs alltid för att bedöma om den lösning som förslagits dig som kund är lämplig i förhållande till din situation.