Incitament & ersättningar

Fr.o.m. den 1 november 2007 har du som kund rätt att få information om de ersättningar som betalas eller ges till eller av tredje part och som har samband med de försäkrings- och värdepapperstjänster som Pensionex utför för kund.

Denna information är endast generell för de typer av finansiella produkter som bolaget arbetar med. Ersättningsnivå på specifik produkt kan efterfrågas av bolaget på info@pensionex.se .

Förmedling av försäkringar

Bolaget erhåller provision från försäkringsbolag. För att kunna redogöra hur stor ersättning som utgår för försäkring som förmedlas, måste man veta hur länge försäkringen är i kraft. Ett antagande av 10 års försäkringstid (durationstid) har därför gjorts. Nedan framgår ersättningar per år i procentform på investerat belopp i kapitalförsäkring (engångsbetalning) samt ersättning på årspremien (löpande betalning). Denna ersättning utgår från standardavtal med försäkringsbolagen. Om en premie rabatteras till dig som kund sänks även ersättningen med samma procentsats som rabatten. Detta får du som kund alltid information om i det särskilda fallet.

Nettoupphandlade försäkringar

Om Bolaget kommit överens med kunden om att göra en s.k nettoupphandling så betalas ingen provision ut. Om provision trots allt ändå betalas ut så tillfaller denna kunden.

Försäkring (löpande- och engångsbetalning)

  • Skandia ca 3 % på varje premie som betalas in.
  • Movestic ca 4% på varje premie som betalas in. 

Fonder

Bolaget kan ingå avtal som innebär att bolaget kan erhålla ersättning i samband med förmedling av fondandelar. Ersättning kan utgå som:

  • ett belopp som beräknas som en procentandel av nyförsäljning,
  • ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften, eller
  • en kombination av dessa och erhålls alltid i samband med investeringstillfället.

Normalt erhåller bolaget merparten av eventuell inträdesavgift och ca 35–40 % av fondens förvaltningsavgift (den senare erhålls löpande).

Externa förvaltningstjänster

Bolaget kan ingå avtal som innebär att bolaget kan erhålla ersättning i samband med förmedling av förvaltningstjänster. Ersättning kan utgå som:

  • ett belopp som beräknas som en procentandel av nyförsäljning,
  • ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften, eller
  • ett belopp som beräknas som en procentandel av prestationsarvodet, eller
  • en kombination av dessa.

Normalt erhåller bolaget ca 40–50 % av totalt kostnadsuttag. Ersättningen betalas ut löpande.